The Parthenon

The Parthenon on top of the Acropolis of Athens.

@Acropolis of Athens, Athens, Greece

The Parthenon